Kursy językowe dla firm


Szanowni Państwo,

ofertę dotyczącą języka angielskiego i niemieckiego kierujemy zarówno do kadr kierowniczych jak również do pracowników.

Nasze kursy organizowane są w siedzibie Zleceniodawcy lub naszego Centrum w dogodnych dla Państwa godzinach (popołudnia, weekendy lub godziny poranne). Szczegóły dotyczące trybu nauki, intensywności zajęć, częstotliwości i czasu trwania spotkań a także liczebności grup - dopasowujemy do Państwa oczekiwań.

Zajęcia są prowadzone przez wykwalifikowanych, doświadczonych lektorów. Przed rozpoczęciem kursów są oni zapoznawani z celami i zadaniami stawianymi przez Zleceniodawcę.

Kursy organizowane przez CJ Perfectum dla firm i ich pracowników nastawione są na opanowanie języka obcego w stopniu pozwalającym na:
 • komunikatywne porozumiewanie się,
 • kompleksową obsługę klienta,
 • prezentację oferty firmy,
 • prowadzenie korespondencji,
 • swobodne posługiwanie się językiem obcym w czasie podróży służbowych, przyjmowaniu delegacji.

 
Zrealizowanie powyższych celów wymaga zróżnicowanego czasu trwania kursu i jest uzależnione od poziomu znajomości języka obcego u pracowników. CJ Perfectum przeprowadza bezpłatny test kwalifikacyjny, na podstawie którego określany jest poziom a także przydział do odpowiednich grup zaawansowania.

REALIZACJA SZKOLENIA JĘZYKOWEGO

Etap1
 1. Prezentacja oferty - po zapoznaniu się z wymaganiami danej firmy, opracowany zostanie program szkolenia z uwzględnieniem potrzeb językowych słuchaczy.
 2. Ocena poziomu zaawansowania - wszystkie osoby zgłoszone do przeszkolenia przechodzą test kwalifikujący na odpowiedni poziom zaawansowania
 3. Podział na grupy - w zależności od wyników testu kwalifikacyjnego słuchacze przydzielani są do odpowiednich grup zaawansowania.
 4. Wybór kursu - po zebraniu wszystkich niezbędnych informacji ustalany jest rodzaj kursu, częstotliwość zajęć oraz okres trwania poszczególnych etapów nauki.

 

 Etap 2
 1. Program nauki - program szkolenia ustalany jest na podstawie zebranych informacji w etapie 1 i dostosowany do potrzeb językowych zgłoszonych przez firmę.
 2. Testy - w trakcie trwania kursu przeprowadzane są bieżące testy kontrolne obejmujące przerobiony materiał.
 3. Obecność - prowadzona jest ewidencja obecności słuchaczy na każdych zajęciach. Informacje te są przekazywane odpowiedzialnej za szkolenia w firmie osobie i jeżeli określa to umowa umieszczane w raportach okresowych.
 4. Raporty - są opracowywane okresowo w ustalonych w umowie terminach przez lektora i osobę odpowiedzialną za szkolenia w firmach. Zawierają informacje z określonego etapu kursu.
 5. Konsultacje - w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w trybie kursu, służymy możliwością konsultacji i opieką metodyczną.

 

 Etap 3
 1. Egzamin końcowy - szkolenie kończy się egzaminem końcowym, obejmującym pełen zakres materiału. Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej.
 2. Raport końcowy - przygotowywany jest na zakończenie kursu i zawiera pełny opis przebiegu szkolenia wraz z zaleceniami dotyczącymi dalszej nauki.
 3. Zaświadczenie - każdu uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie ukończenia szkolenia językowego. Zawiera ono ocenę końcową oraz osiągnięty poziom zaawansowania wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

 
Ceny kursów są uzależnione od rodzaju szkolenia, częstotliwości zajęć oraz liczby uczestników i ustalane są indywidualnie dla każdej firmy.

W celu uzyskania bliższych informacji bądź umówienia ewentualnego spotkania, prosimy o kontakt.